Our Guiding Values

Post

English

Person Centered Philosophy

 • We recognize everyone’s unique strengths, gifts, talents, skills and contributions.
 • We treat everyone with dignity and respect.
 • We support the individuals we serve, and their circles of support, in having opportunities to make informed decisions and to have self-direction of their own lives.

Diversity, Equity & Inclusion

 • We believe everyone should be seen, heard, valued and empowered to succeed.
 • We promote a culture of inclusion and belonging that strengthens open, honest, and meaningful relationships. 
 • We listen and engage without judgment and collaborate effectively with people of diverse backgrounds and cultures.
 • We embrace differing perspectives to make better decisions.

Partnership

 • We believe success is best achieved by collaborating and growing with our partners; including the people we serve, their circles of support, our staff, our service providers, community leaders, local and state legislators and others who share our commitment to the vision of the Lanterman Act.

Innovation

 • We dare to challenge the status quo and try new things.
 • We learn from our past, we stay current, we advance our future.
 • We focus on outcomes to ensure the people we serve live their best lives.

Accountability & Transparency

 • We are dedicated to listening and receiving feedback from our community. 
 • We provide timely, accurate and comprehensive information to our community. 
 • We value fiscal responsibility and the effective use of resources.

Harbor Regional Center
Board of Trustees
Adopted September 20, 2022

Spanish

Valores rectores

Filosofía centrada en la persona

•    Reconocemos los aspectos de mayor dominio, los dones, los talentos, las habilidades y las contribuciones únicas de cada una.
•    Tratamos a todos con dignidad y respeto.
•    Apoyamos a las personas a las que servimos, y a sus círculos de apoyo, para que tengan la oportunidad de tomar decisiones informadas y tener la autodirección de sus propias vidas.

Diversidad, equidad e inclusión

•    Creemos que se debe ver, escuchar, valorar y capacitar a todo el mundo para que tenga éxito.
•    Promovemos una cultura de inclusión y pertenencia que fortalece las relaciones abiertas, honestas y significativas.
•    Escuchamos y participamos sin juzgar y colaboramos eficazmente con personas de diversos orígenes y culturas.
•    Aceptamos las diferentes perspectivas para tomar mejores decisiones.

Asociación

 • Creemos que la mejor manera de lograr el éxito es mediante la colaboración y el crecimiento con nuestros socios; estos incluyen a las personas a las que servimos, sus círculos de apoyo, nuestro personal, nuestros proveedores de servicios, los líderes de la comunidad, los legisladores locales y estatales y otras personas que comparten nuestro compromiso con la visión de la Ley Lanterman (Lanterman Act).

Innovación

•    Nos atrevemos a desafiar el statu quo y a intentar cosas nuevas.
•    Aprendemos de nuestro pasado, nos mantenemos al día y hacemos avanzar nuestro futuro.
•    Nos centramos en los resultados para garantizar que las personas a las que servimos vivan lo mejor posible.

Responsabilidad y transparencia

•    Dedicamos nuestros esfuerzos a escuchar y recibir los comentarios de nuestra comunidad.
•    Proporcionamos información oportuna, precisa y completa a nuestra comunidad.
•    Valoramos la responsabilidad fiscal y el uso eficaz de los recursos.

Harbor Regional Center 
Junta directiva
Adoptado el 20/SEP/2022

Korean

가치

인간 중심 철학

• 우리는 모두의 고유 장점, 재능, 재주, 능력 및 기여를 인정합니다.
• 우리는 모두를 존엄과 존중을 가지고 대합니다.
• 우리는 서비스를 제공하는 개인과 주변에 도움을 주는 사람들은 정보를 가지고 의사 결정을 내릴 수 있도록 기회를 제공하며, 자신의 삶의 방향을 스스로 결정할 수 있도록 지원합니다.

다양성, 평등 & 포용성

• 우리는 모두의 존재가 인식되고, 그들의 목소리에 귀를 기울이고, 성공할 수 있도록 능력을 지원해야 한다고 믿습니다.
• 우리는 열린 관계, 그리고 정직하고 의미 있는 관계를 더욱 강하게 하는 포용성과 소속감을 주는 문화를 장려합니다.
• 우리는 다양한 배경과 문화를 가진 사람들의 목소리에 귀를 기울이고, 미리 판단하지 않고 만나며, 그들과 효과적으로 협력합니다.
• 우리는 올바른 의사 결정을 위해 다른 관점 역시 포용합니다.

파트너십

• 우리는 파트너들과 협력하고 함께 성장함으로써 성공을 거둘 수 있다고 믿으며, 서비스를 제공받는 사람들뿐만 아니라, 주변에 도움을 주는 사람들, 본사 직원 및 서비스 제공자들, 지역 사회 리더 및 중앙 및 지방 정부 입법자들 및 Lanterman Act의 비전에 대한 약속을 공유하는 다른 사람들을 포함합니다.

혁신

• 우리는 현재에 안주하지 않으며, 항상 새로운 것에 도전합니다.
• 우리는 과거로부터 배우며, 현재에 살며 미래를 향해 나아갑니다.
• 우리는 서비스를 제공 받는 사람들이 최고의 삶을 살 수 있도록 결과에 초점을 둡니다.

책임 & 투명성

• 우리는 지역 사회의 목소리에 귀를 기울이고 피드백을 받는 것에 적극적입니다.
• 우리는 지역 사회에 정확한 종합 정보를 시기 적절하게 제공합니다.
• 우리는 재정 상태에 대한 책임과 자원의 효과적인 사용을 중요하게 생각합니다.

Harbor Regional Center 
2022 년 9 월 20 일 채택 

Tagalog

Mga Gumagabay na Pagpapahalaga

Pilosopiyang Nakasentro sa Tao

• Kinikilala namin ang mga katangi-tanging lakas, biyaya, talento, kakayahan at kontribusyon ng bawat isa.
• Tinatrato namin ang bawat isa nang may dignidad at paggalang.
• Sinusuportahan namin ang mga indibidwal na aming pinaglilingkuran, at ang mga sumusuporta sa kanila, sa pagkakaroon ng mga oportunidad na gumawa ng mga may kabatirang desisyon at sariling pagdirekta sa kanilang buhay.

Dibersidad, Ekidad at Ingklusyon

• Naniniwala kami na dapat makita, mapakinggan, mapahalagahan at mabigyan ng kapangyarihan ang bawat isa upang magtagumpay.
• Itinataguyod namin ang kultura ng ingklusyon at pagiging kabilang na nagpapalakas ng mga ugnayang bukas, tapat, at makabuluhan.
• Pinakikinggan at nakikibahagi kami nang hindi nanghuhusga at epektibong nakikipagtulungan sa mga taong may iba’t ibang pinagmulan at kultura.
• Tinatanggap namin ang iba’t ibang pananaw upang gumawa ng mga mas mabuting desisyon.

Pakikipagtulungan

• Naniniwala kami na pinakamahusay na natatamasa ang tagumpay sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at pagpaparami ng aming mga katuwang; kabilang ang mga taong pinaglilingkuran namin, mga sumusuporta sa kanila, aming mga tauhan, aming mga tagapagkaloob ng serbisyo, mga lider ng komunidad, mga lokal at pang-estadong mambabatas at iba pang nakikibahagi sa aming pangako sa bisyon ng Lanterman Act.

Pagbabago

• Hinahamon namin ang kasalukuyang kalagayan at sinusubukan ang mga bagong bagay.
• Natututo kami sa aming nakaraan, sumasabay kami sa kalakaran, at isinusulong namin ang aming kinabukasan.
• Nakatuon kami sa mga kalalabasan upang matiyak na ang mga taong pinaglilingkuran namin ay pinakamahusay na namumuhay.

Pananagutan at Kalinawan

• Dedikado kami sa pakikinig at pagtanggap ng saloobin mula sa aming komunidad.
• Nagkakaloob kami ng impormasyong napapanahon, wasto at komprehensibo sa aming komunidad.
• Pinahahalagahan namin ang pananagutan sa pananalapi at mabisang paggamit ng mga mapagkukunan.

Harbor Regional Center 
Pinagtibay noong Setyembre 20, 2022

Chinese (Simplified) 

指导价值观

以人为本的理念

• 我们认可每个人的独特优势、天赋、才能、技能和贡献。
• 我们以有尊严和尊重的方式对待每个人。
• 我们为我们所服务的个人及其支持圈提供支持,使他们有机会作出明智决定,从而明确自己生活的方向。

多元、公平和包容

• 我们认为,每个人都应该被看见、被倾听、被珍视、并有权获得成功。
• 我们提倡包容和归属的文化,强化开放、诚实、有效的关系。
• 我们不带偏见地倾听和互动,与不同背景和文化的人进行有效合作。
• 我们接受不同的观点,从而做出更好的决定。

伙伴关系

• 我们相信,与合作伙伴携手一起成长才能获得最好的成功,合作伙伴包括我们所服务的人员、他们的支持圈、我们的工作人员、我们的服务提供商、社区领袖、地方和州的立法者、以及携手我们一起践行Lanterman Act愿景的所有人。

创新

• 我们敢于挑战现状,尝试新鲜事物。
• 我们从过去吸取教训,保持现状,推进未来。
• 我们专注于结果,以确保我们所服务的人们过上自己最好的生活。

问责和透明

• 我们致力于倾听和接收来自我们社区的反馈。
• 我们向我们的社区提供及时、准确和全面的信息。
• 我们重视财务责任制和资源的有效利用。

Harbor Regional Center
2022年9月20日通过

Chinese (Traditional)

指導價值觀

以人爲本的理念

• 我們認可每個人的獨特優勢、天賦、才能、技能和貢獻。
• 我們以有尊嚴和尊重的方式對待每個人。
• 我們爲我們所服務的個人及其支援圈提供支援,使他們有機會作出明智决定,從而明確自己生活的方向。

多元、公平和包容

• 我們認爲,每個人都應該被看見、被傾聽、被珍視、幷有權獲得成功。
• 我們提倡包容和歸屬的文化,强化開放、誠實、有效的關係。
• 我們不帶偏見地傾聽和互動,與不同背景和文化的人進行有效合作。
• 我們接受不同的觀點,從而做出更好的决定。

夥伴關係

• 我們相信,與合作夥伴携手一起成長才能獲得最好的成功,合作夥伴包括我們所服務的人員、他們的支援圈、我們的工作人員、我們的服務提供商、社區領袖、地方和州的立法者、以及携手我們一起踐行Lanterman Act願景的所有人。

創新

• 我們敢于挑戰現狀,嘗試新鮮事物。
• 我們從過去吸取教訓,保持現狀,推進未來。
• 我們專注于結果,以確保我們所服務的人們過上自己最好的生活。

問責和透明

• 我們致力于傾聽和接收來自我們社區的回饋。
• 我們向我們的社區提供及時、準確和全面的資訊。
• 我們重視財政責任制和資源的有效利用。

Harbor Regional Center
2022年9月20日通過

Khmer

តម្លៃមគ្គុទ្ទេសក៍

ទស្សនៈផ្តោតលើមនុស្ស

 • យើងទទួលស្គាល់វិសាមញ្ញ អំពីកំឡាំង អំណោយទាន កោសល្យ ជំនាញ និងការបរិច្ចាគ របស់មនុស្សគ្រប់ៗគ្នា។
 • យើងប្រព្រឹត្ដលើគ្រប់ៗគ្នា ដោយសេចក្ដីថ្លៃថ្នូរ និងគោរព។
 • យើងគាំទ្របុគ្គលទាំងឡាយដែលយើងបំរើ និងរង្វង់នៃការគាំទ្ររបស់គេ ក្នុងការមាន​ឱកាស ដើម្បីធ្វើការសំរេចចិត្ដ ដោយបានជ្រួតជ្រាប និងមានការតម្រង់ទិសខ្លួនឯង នូវជីវិតរបស់គេ។

ភាពទីទៃគ្នា ស្មើភាព និងការរួបរួម

 • យើងជឿថាគ្រប់ៗគ្នា គួរតែបានជួប បានឮ បានឲ្យតម្លៃ និងបានឲ្យអំណាច ដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យ។
 • យើងផ្សព្វផ្សាយ នូវការរួបរួមវប្បធម៌ និងកម្មសិទ្ធិ ដែលបើកការពង្រឹងកំឡាំង ភាពស្មោះត្រង់ និងទំនាក់ទំនង ដោយពោរពេញន័យ ។ 
 • យើងស្ដាប់ និងចូលរួម ដោយគ្មានវិនិច្ឆ័យ និងសហការដោយប្រសិទ្ធិភាព ជាមួយមនុស្សដែលមានសាវតារ និងវប្បធម៌ ទីទៃគ្នា។
 • យើងស្រវាយកទស្សនៈខុសៗគ្នា ដើម្បីធ្វើការសំរេចឲ្យល្អប្រសើរ។

ភាពដៃគូ

 • យើងជឿថាជោគជ័យ ត្រូវបានសំរេចគោលដៅល្អបំផុត តាមកិច្ចសហការ និងការលូតលាស់ ជាមួយដៃគូរបស់យើង; រួមទាំងមនុស្សដែលយើងបំរើ, រង្វង់នៃការគាំទ្ររបស់គេ, បុគ្គលិករបស់យើង, អ្នកផ្ដល់សេវារបស់យើង, អ្នកដឹកនាំ សហគមន៍, នីតិបុគ្គលតាមតំបន់ និងរដ្ឋ ព្រមទាំងអ្នកផ្សេងៗទៀត ដែលរួមចំណែក ក្នុងការប្ដេជ្ញារបស់យើង ចំពោះ ទស្សនៈនៃក្រឹត្យ Lanterman។

ប្រឌិតញាណ

 • យើងហ៊ានប្រឈមមុខនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន និងសាកអ្វីៗដែលថ្មី។
 • យើងរៀនពីអតីតកាលរបស់យើង យើងរក្សាឲ្យនៅបច្ចុប្បន្ន យើងធ្វើឲ្យអនាគតរបស់យើង ជឿនលឿន។
 • យើងផ្ដោតលើលទ្ធផល ដើម្បីឲ្យប្រាកដថាមនុស្សដែលយើងបំរើ រស់នៅជីវិតរបស់គេល្អបំផុត។

ភាពទទួលខុសត្រូវ និងតម្លាភាព

 • យើងបានប្ដូរផ្ដាច់ ចំពោះការស្ដាប់ និងការទទួលមតិតប មកពីសហគមន៍របស់យើង។ 
 • យើងផ្ដល់ព័ត៌មាន ទាន់ពេលវេលា ត្រឹមត្រូវ និងទូលំទូលាយ ទៅឲ្យសហគមន៍របស់យើង។ 
 • យើងឲ្យតម្លៃការទទួលខុសត្រូវសារពើពន្ធ និងការប្រើធនធានដោយប្រសិទ្ធិភាព។

Harbor Regional Center
បានសំរេចយកនៅថ្ងៃទី 20 ខែកញ្ញា 2022