The Role of a Service Coordinator

Post
The Role of a Service CoordinatorThe Role of a Service CoordinatorThe Role of a Service CoordinatorThe Role of a Service CoordinatorThe Role of a Service CoordinatorThe Role of a Service CoordinatorThe Role of a Service Coordinator

Your Service Coordinator is your primary contact and partner at the regional center.

Su Coordinador de Servicios es su principal contacto y socio en el centro regional.

Ihr Servicekoordinator ist Ihr Hauptansprechpartner und Partner im Regionalzentrum.

サービス・コーディネーターはハーバー・リージョナル・センタでの貴方のパートナー、そして主な連絡先です。

귀하의 서비스 코디네이터는 지역 센터의 주요 연락처이자 파트너입니다.

您的服務協調員是您在區域中心的主要聯絡人和合作夥伴。

Ang iyong Tagapag-ugnay ng Serbisyo ay ang iyong pangunahing contact at partner sa regional center.

Vietnamese video coming soon! - Điều Phối Viên Dịch Vụ của quý vị là người liên hệ và đối tác chính của quý vị tại trung tâm khu vực.

ASL video coming soon! - Your Service Coordinator is your primary contact and partner at the regional center.